Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő adatai:

Könnycsepp Nélkül a Beteg Gyermekekért Alapítvány
Telephely: 1193, Budapest , Táncsics M. u. 40.
Telefon: 06-30 236-4382
Postacím: 1193, Budapest , Táncsics M. u. 40.
Adószám: 18217335-1-43
Email cím: konnycseppnelkul@gmail.com
Közhasznú Végzés Szám: 16.PK.60394/2011/4
Weboldal: konnycseppnelkul.hu
e-mail cím: konnycseppnelkul@gmail.com
képviseli: Sukiné B. Klaudia

A Közhasznú Alapítvány fő tevékenysége adományok gyűjtése és eljuttatása a rászorulókhoz. Az Alapítvány vezető tisztségviselői, munkatársai, önkétes segítői, szerződő partnerei az adományozók és a támogatottak személyes adatait kezeli és adatkezelőként. Tevékenysége során betartja a 2011. évi CXII. tv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,(a továbbiakban Infotv) és a GDPR rendelkezéseit.

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelésünk jogalapja a jogos érdek, a hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez, illetve szerződés teljesítése.

A kezelt személyes adatok köre

A támogató magánszemélyek neve, lakcíme, telefonszáma.
A támogató gazdasági társaságok és egyéb jogi személyek képviselőinek neve, telefonszáma.
A vezető tisztségviselőknek a jogszabályok szerint kötelezően kezelendő személyes adatai.
Az önkéntesek, alkalmazottak neve, lakcíme, email címe, telefonszáma
A szerződő partnerek képviselőinek neve, e-mail címe, telefonszáma

Alapelvek:

Az Alapítvány tevékenysége a bizalomra épül, az Alapítvány tevékenysége során mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése során is a törvények betartásával járjon el.

Az Alapítvány a rendelkezésére bocsájtott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek nem adja ki.

Az érintettek jogai

Az érintett az adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogokat gyakorolhatja:
a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),
b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),
c) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
d) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
e) Kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje (a törléshez való jog),
f) Az érintett jogosult arra is, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. (Az adathordozhatósághoz való jog).
g) a Hatóság eljárását kezdeményezheti (hatósági jogorvoslathoz való jog) és
h) a bíróság eljárását kezdeményezheti (bírósági jogorvoslathoz való jog).

A jogérvényesítés módja

Az Alapítványnak biztosítania kell azt, hogy az érintett a fenti jogait gyakorolhassa.

Az adatkezelő fenti elérhetőségein biztosítja, hogy az érintett az adatkezelővel kapcsolatba léphessen és jelezze igényeit. Az érintett kérését a lehetséges legrövidebb időn belül kezelni kell.

Amennyiben adataival kapcsolatban törlési igénye van, kérjük keresse Sukiné B. Klaudia – 06302364382– kurátort.