Adatkezelési tájékoztató támogatók és partnerek számára

Az Adatkezelő adatai:

Könnycsepp Nélkül a Beteg Gyermekekért Alapítvány

 

A Könnycsepp Nélkül a Beteg Gyermekekért Alapítvány mint közhasznú alapítvány (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Alapítvány) fő tevékenysége elsődlegesen a beteg gyermekek gyógyulása érdekében kórházak, rendelőintézetek orvosi műszerezettségének, általános infrastruktúrájának fejlesztése, továbbá a kórházi ápolásban részesülő beteg gyermekek és egyéb rászorulók anyagi és pszichés segítése, támogatása, ezen túlmenően a beteg gyermekek külföldi gyógykezelésének, műtéteinek mind anyagi, mind egyéb módon való támogatása. Az Alapítvány ennek érdekében adományokat gyűjt és juttat el a rászorulókhoz. Az Alapítvány – vezető tisztségviselői, munkatársai, önkétes segítői, szerződő partnerei útján – elsősorban az adományozók és a támogatottak személyes adatait kezeli és adatkezelőként tevékenysége során betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: GDPR) irányadó rendelkezéseit. 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Alapítvány által a támogatásokkal kapcsolatos, valamint az adományokkal összefüggésben kezelt és a közhasznú tevékenysége körében egyéb partnerek által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, egyben tájékoztatást nyújt az érintettek részére személyes adataik kezeléséről.

1. A Tájékoztató hatálya

A Tájékoztató hatálya kiterjed mindenkire, akinek az Alapítvány a személyes adatait közhasznú tevékenysége során kezeli, illetve akiknek adatait az Alapítvány rendelkezésére bocsátják, továbbá az Alapítvány szolgáltatásait igénybe vevő személyekre. A Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az Alapítványra, mint Adatkezelőre, valamint azon személyekre, akik adatait e Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, és azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti. Az Alapítvány elsősorban azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, akik  például elektronikus úton, az Alapítvány e-mail címre küldött adataikkal, közösségi oldalon keresztül, vagy telefonon, vagy személyesen adományozás céljából jelentkeztek, ajánlatot kértek, a Alapítvány (támogatási) szolgáltatásait igénybe veszik, vagy megigényelték, vagy más okból vagy célból jelentkeztek a Alapítvány elérhetőségein, Az Alapítvány kezeli továbbá a tevékenysége során vele kapcsolatba kerülő természetes személyek, valamint nem természetes személy partnerei képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb partnerei által rendelkezésre bocsátott adatait (együttesen a továbbiakban: Érintettek). 

Azon Érintettek személyes adatai esetében, ahol az Érintett és az Érintettre vonatkozó személyes adatot szolgáltató személye nem azonos, az adatot rendelkezésre bocsátó személy felelős azért, hogy az általa rendelkezésre bocsátott adatok tekintetében rendelkezik az Érintettől megfelelő felhatalmazással és ezen személy kötelessége tájékoztatni az Érintettet a jelen tájékoztatóban foglalt rendelkezésekről.

A jelen Tájékoztató hatálya kiterjed az Alapítvány valamennyi személyes adatokat tartalmazó elektronikusan és/vagy papír alapon történő adatkezelésére, kivéve, ha az Alapítvány külön ad tájékoztatást az adatkezelésről (például a munkavállalói részére).

A jelen Tájékoztató további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos. Az Alapítvány jogosult a jelen Tájékoztató egyoldalú módosítására. 

2. Értelmező rendelkezések:

A jelen Tájékoztató értelmezésében az alábbiakban nevesített egyes definíciók az alábbi jelentésekkel bírnak: 

személyes adat“: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

adatkezelő“: az Alapítvány továbbá az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; 

adatfeldolgozó“: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

 „címzett“: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

harmadik fél“: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

az érintett hozzájárulása“: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

különleges adat“: A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok; 

egészségügyi adat“: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról; 

 „adattovábbítás“: a személyes adat meghatározott címzett számára történő hozzáférhetővé tétele; 

adatvédelmi incidens“: adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatok kezelésére vonatkozó biztonság olyan sérülése, amely a továbbított vagy tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy ahhoz kapcsolódó jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

A GDPR által meghatározott egyéb fogalmakat annak 4. cikke tartalmazza.

3. Az adatkezelések jogalapjai:

Az adatkezelések jogalapja lehet az Érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján, általános célja pedig az adományozás folyamatának biztosítása, valamint a kapcsolattartás. Az Alapítvány ezen kívül az adományok vagy más megállapodások teljesítése érdekében, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli az adatokat.

Az Érintett részéről történő önkéntes adatszolgáltatás esetén az Alapítvány a személyes adatot az Érintett beleegyezésével kezeli. Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, azonban a GDPR alapján, ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor, az Alapítvány a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A jogszabály által elrendelt esetekben az adatkezelés kötelező. 

Az Alapítvány felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy bizonyos esetekben az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye az, hogy fokozott nehézségekbe ütközhet a felek közötti kapcsolattartás, illetve az egyes adatkezelési tevékenységek során megadandó adatok Érintett általi megadása az Alapítvány által nyújtott egyes szolgáltatások igénybevételének vagy teljesítésének feltétele lehet. 

4. Az Adatkezelések terjedelme, korlátai és alapvető elvei:

Az Érintettek személyes adatait az Alapítvány csak a jelen Tájékoztatóban meghatározott célokhoz szükséges mértékben és időtartamig kezeli. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

A személyes adatok kezelése során az Alapítvány az alábbi alapelvekkel összhangban jár el:

 1. jogszerűség: a személyes adatok kezelése során az Adatkezelőnek, az Adatfeldolgozónak, illetve közvetlen irányításuk alatt álló, adatkezelésre felhatalmazott személyeknek meg kell felelniük a mindenkor hatályos európai uniós és hazai jogszabályoknak. 
 2. tisztességes eljárás: az adatkezelés során Adatkezelőnek a jogszabályokat és alapelveket tiszteletben tartva, korrekt módon kell eljárnia.
 3. átláthatóság: a személyes adatok kezelését az Érintettek számára átlátható, megismerhető módon kell elvégezni. 
 4. célhoz kötöttség: a személyes adatok bármilyen kezelése kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. Jelen tájékoztató meghatározza az Adatkezelő által kezelt adatok adatkezelési célját az adatok felvételétől kezdődően azok megsemmisítéséig.  
 5. adattakarékosság: az adatkezelést – a célhoz kötöttség elve alapján – kizárólag a releváns és szükséges adatokra kell korlátozni. 
 6. arányosság: Adatkezelő a természetes személyek információs önrendelkezéshez való jogát kizárólag egy másik jog érdekében, a szükséges mértékben korlátozhatja. Az arányosság elvének megvalósulását a konkrét esetekben pontosan dokumentálni kell az adatkezelés jogszerűségének alátámasztására. 
 7. pontosság: az adatkezelés során – az adatkezelés elveit figyelembe véve – törekedni kell a pontatlan adatok helyesbítésére vagy törlésére. 
 8. elszámoltathatóság: Adatkezelő felelős a jogszabályokban és jelen tájékoztatóban foglaltak betartásáért és betartatásáért. Adatkezelő úgy alakítja ki adatkezelési folyamatait, hogy az adatkezelési elveknek és szabályoknak való megfelelősége igazolható legyen. 
 9. privacy-by-design: Adatkezelő adatkezelési folyamatai kialakítása során figyelemmel van az adatbiztonság és adatkezelés elveire, melyek megvalósulását a folyamatba épített elemekkel kívánja biztosítani

Az Alapítvány minden szükséges intézkedést megtesz a személyes adatok pontosságának, teljességének és naprakészségének biztosítása érdekében. Tekintettel azonban arra, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért az Érintettek felelnek, az Érintettek kötelesek az adataik megváltozása esetén a változást követően mihamarabb, de legkésőbb 3 munkanapon belül a megváltozott adatokat szükség esetén bejelenteni az Alapítvány részére a jelen Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken.

5. Az adatok forrása:

Az Alapítvány az Érintettek adatait vagy közvetlenül az Érintettektől kapja meg, vagy partnereitől.

6. Az adatok tárolása és az adatkezelés időtartama:

A személyes adatok tárolása az Alapítvány székhelyén papír alapon és elektronikusan történik, az Adatkezelő számítógépén.

Az adatkezelések időtartama az alábbi – azzal, hogy az egyes adatkezelési célok ettől eltérően is megállapíthatják az adatkezelések időtartamát és így elsődlegesen az egyes adatkezelési céloknál részletezett adatkezelési időtartamok irányadóak. 

Főszabály szerint az adatkezelés időtartama (i) az adott adatkezelési cél megvalósulásáig és a személyes adat törléséig, (ii) az Érintett adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig és ebből fakadóan az Érintett személyes adatainak törléséig, (iii) az eljáró bíróság/hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, (iv) jogos érdekből történő adatkezelés esetén az érintett tiltakozásáig és ebből fakadóan az adatok törléséig, (v)a jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az Alapítvány adatkezelését megalapozó jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, mely a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján 5 év. A jogszabályokon alapuló kötelező adatkezelések esetén a vonatkozó jogszabály határozza meg az adatkezelés időtartamát. A kiállított számlák tekintetében az adózás rendjéről szóló törvény és a számvitelről szóló törvény előírásai alapján a számla kiállításától számított 8 évig megőrzési kötelezettség áll fenn. 

A jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat – az egyes adatkezelési célokra vonatkozó pontokban foglalt kivételekkel – az Alapítvány a jelen Tájékoztatóban meghatározott főszabály szerinti ideig őrzi, majd törli, vagy az Érintett kérésére, illetve az Érintett adatainak kezelésére vonatkozó engedély visszavonásának esetében törli azokat.

7. Az egyes adatkezelések ismertetése:

 • Kapcsolatfelvétellel, információkéréssel kapcsolatos adatkezelés

Az Érintettek a Honlapon keresztül (Kapcsolat menüpont), vagy az Alapítvány e-mailcímére, postacímére küldött leveleik útján keresztül kapcsolatba léphetnek az Alapítvánnyal, illetve bizonyos adataik megadásával információt kérhetnek az Alapítványtól. Az Alapítvány leendő adományozói, partnerei közvetlen kapcsolatba léphetnek az Alapítvány kapcsolattartásra kijelölt munkavállalójával. 

Az adatkezelés célja: információközlés, kapcsolattartás

Az Érintettek köre: azon természetes személyek, akik az Alapítvánnyal kapcsolatba lépnek és információkat kérnek az Alapítványtól, személyes adataik megadásával.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, email cím, üzenet dátuma, egyéb, az Érintett által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljához szükséges idő, legfeljebb az adatközléstől számított 5 év, illetve az esetleges igényérvényesítésre irányadó határidő, illetve legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig. Amennyiben a megelőző adatkezelést követően nem történik adományozás vagy megállapodás az Alapítvány és az Érintett (vagy az általa képviselt társaság) között, akkor az üzenete(ke)t a kommunikáció lezárását követően az Alapítvány törli – feltéve, hogy nem valósul meg egyéb adatkezelési cél.

 • Az Adományozás elősegítésével és az adományozással kapcsolatos adatkezelések

Az Alapítvány tisztelettel felhívja Érintettek figyelmét, hogy az Alapítványi megkeresésekkel kapcsolatos, az Alapítvány jogos érdekéből történő adatkezelések esetén tiltakozhatnak az adataik kezelése ellen, illetve kérhetik, hogy az Alapítvány a továbbiakban ne keresse őket. Kérjük, hogy ebben az esetben elsősorban írásban (e-mail vagy postai levél) vegyék fel a kapcsolatot az Alapítvánnyal. Ebben az esetben is köszönjük eddigi támogatásukat.

 • Telefonos adományozói megkeresések

Az Alapítvány kizárólag adományozási célú tartalommal, és kizárólag az adományozás elősegítése érdekében telefonon keresztül megkeresi az Érintetteket. Az érintettek lehetnek olyan adományozók, akik már korábban hozzájárultak adataik ilyen célú kezeléséhez, illetve korábbi, tartós adományozók, valamint olyan személyek, szervezetek és cégek, akiknek adatait korábbi kapcsolat híján nyilvános forrásból, vagy adatbázisból szerzi meg az Alapítvány. Ennek értelmében Adatkezelő az ilyen célú megkeresésekhez szükséges Érintetti személyes adatokat kezeli, valamint az ezen adatkezelés során az Adatkezelő adományozási célú felhívásával, ajánlataival, egyéb küldeményeivel az Érintettet az általa korábban megadott elérhetőségein megkeresi. 

Az adatkezelés célja: az adományozásra felhívó telefonos hívások az Érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, adományozásokról, aktuális rendezvényekről, programokról, a címzett teljes körű, általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb projektjeiről, eseményeiről, híreiről.

Az Érintettek köre: azon természetes személyek, akik részére az Alapítvány tájékoztatást küld

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, email cím

Az adatkezelés jogalapja: az Alapítvány és az Alapítvány céljaival támogatott személyek jogos érdeke (GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont), azaz az adományok gyűjtéséhez fűződő közhasznú érdek, illetve támogatások gyűjtése. 

Az adatkezelés időtartama: a törlési kérelem vagy tiltakozás beérkezéséig

Törlési kérelem küldhető a jelen Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségekre. Törlési kérelem esetén az Adatkezelő adományozási tárgyú ajánlataival nem keresi meg az Érintettet a továbbiakban. Az Érintett bármikor ingyenesen kérheti személyes adatainak törlését, amely esetben Adatkezelő nem keresi meg a továbbiakban az Érintettet. Ebben az esetben az Adatkezelő minden személyes adatát törli nyilvántartásából.

 • SZJA 1% felajánlásával kapcsolatos adatkezelés

Az Alapítványnak lehetősége van megismerni azon SZJA 1%-ot felajánlók név- és címadatát, akik a felajánlás megtételekor az adataik kiadásához hozzájárultak az adóhatóság részére benyújtott külön kérelem alapján, aki ezen adatokat kérelem alapján megküldi az Alapítvány számára.

Az Érintettek köre: az 1%-ot felajánló magánszemélyek, akik az adataik megadását kérték az adomány felajánlásakor

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, az Érintett felkeresése további támogatási céllal, az adomány megköszönése

A kezelt adatok köre: Az adományozó, mint érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, valamint az adományozás oka (amennyiben az Érintett kérte az adatai továbbítását az Alapítvány részére)

Az adatkezelés jogalapja: az Alapítvány és az Alapítvány céljaival támogatott személyek jogos érdeke (GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont), azaz az adományok gyűjtéséhez fűződő közhasznú érdek.

Az adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő a törlési kérelemig vagy tiltakozás bejelentéséig kezeli.  

 • Köszönőlevelek kiállítása, kapcsolattartás az adományozókkal

Természetes személy Érintettek számára az Alapítvány az adományozásról köszönőlevelet állít ki. Az Alapítvány a rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban, a magánszeméllyel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatásra használhatja fel.

Az Érintettek köre: az adományozó természetes személyek

A kezelt adatok köre: név, lakcím, juttatás leírása (idő, összeg, tárgy, minősítés)

Az adatkezelés jogalapja: a köszönőlevelek esetében az Alapítvány jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) az Érintetteknek az adomány megköszönése

Az adatkezelés időtartama: a köszönőlevél kiállításától számított 5 év.

Adatfeldolgozó igénybevétele: Az Alapítvány futárszolgálatot vesz igénybe az adatkezelés során. 

 • Az átutalással fogadott pénzadományok fogadásával kapcsolatos adatkezelések

A pénzadomány gyűjtése során az Érintett lehetősége a közvetlenül bankszámlára történő átutalással (az Alapítvány által üzemeltetett https://konnycseppnelkul.hu Honlapon keresztül, az ott megadott számlaszámra történő utalás révén) vagy a pénztárba történő befizetésével pénzösszeget adományozni az Alapítvány részére. Az adatok kezelésére kizárólag az adományszervezés koordinálása, adományok fogadása, nyilvántartása érdekében, valamint jogszabály által előírt számviteli és egyéb kötelezettségének ellátása érdekében kerül sor.

Az adatkezelés célja: Az adományozással kapcsolatos nyilvántartások kezelése, az adományok fogadása érdekében természetbeni, pénzbeli támogatás, szolgáltatással történő támogatás és kezelése és az adományozóval való kapcsolattartás.

Az Érintettek köre: az Alapítvány részére adományozó természetes személyek

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) a kapcsolatfelvételi adatok tekintetében, továbbá az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

A kezelt adatok köre:

Azonosítás céljából szükséges adatok: az adományozó teljes neve

Adományozáshoz szükséges adatok: a tranzakció végrehajtásához szükséges adatok, így bankszámlaszám, adomány összege, forrása, adományozás időpontja, az adomány adatai, az adományozás céljának leírása;

Önkéntesen megadható: az adományozó e-mail címe, telefonszáma (kapcsolatfelvétel céljából)

A hozzáférésre jogosultak köre: az Adatkezelő szervezetén belül a kommunikációs és számviteli munkatársak, pénzügyi munkatársak

Az adatkezelés időtartama: az átutalás jóváírásának napjától a 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése szerint az adományt tartalmazó számviteli beszámoló elfogadásának napjától számított 8 évig; egyebekben az érintetti hozzájárulás visszavonásának napjáig.

 • A készpénz és tárgyi adományok fogadásával kapcsolatos adatkezelések

Az Alapítvány részére felajánlott készpénz vagy tárgyi adományok esetében az adományok begyűjtésének lebonyolítása, illetve az ennek során történő kapcsolattartás érdekében az Alapítvány személyes adatokat vesz fel az Érintettektől. 

Az adatkezelés célja: az adományszervezés koordinálása, az adomány átvételének/elszállításának megszervezése és az adományozóval való kapcsolattartás.

Az Érintettek köre: az Alapítvány részére készpénzt vagy tárgyi adományt adományozó természetes személyek

Az adatkezelés jogalapja: az Alapítvány és az Alapítvány céljaival támogatott személyek jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) az adományok átvétele

A kezelt adatok köre:

 • magánszemély adományozó esetén az adományozó neve, e-mail címe, opcionálisan telefonszáma, a készpénz és tárgyi adomány helye;
 • jogi személy adományozó esetén az adományozó cég kapcsolattartójának neve, e-mail címe, opcionálisan telefonszáma, a tárgyi adomány helye.

A hozzáférésre jogosultak köre: Adatkezelő szervezetén belül a kommunikációs és számviteli munkatársak, pénzügyi munkatársak

Az adatkezelés időtartama: az adományozás napjától a 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése szerint az adományt tartalmazó számviteli beszámoló elfogadásának napjától számított 8 évig; egyebekben az érintetti hozzájárulás visszavonásának napjáig 

Adatfeldolgozó igénybevétele: Az Alapítvány a 8. pontban megjelölt futárszolgálatot vesz igénybe az adományok átvételének lebonyolításához.  

 • Szerződéses kapcsolattartói adatok kezelése

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége során személyes adatokat kezelhet, amennyiben ilyen adatot továbbít számára az Érintett, vagy a másik szerződő fél (jogi személy). Az Alapítvány vélelmezi, hogy partnerei az általuk rendelkezésre bocsátott természetes személytől származó érintetti adatokat illetően rendelkeznek megfelelő felhatalmazással vagy hozzájárulással az Érintett részéről vagy tájékoztatást adtak részükre személyes adataik megadásáról.

Az Érintettek köre: az Alapítvánnyal kapcsolatot létesítő természetes személyek, illetve jogi személyek, akik természetes személy adatokat bocsátanak rendelkezésre, valamint ezen jogi személyek képviseletében eljáró személyek.

Az adatkezelés célja: hogy az Adatkezelő az partnereivel, azok munkatársával, kapcsolattartójával –azaz az Érintettel –szükség esetén közvetlenül felvehesse  a  kapcsolatot, illetve kapcsolatot tudjon tartani.

A kezelt adatok köre: név, e-mailcím, telefonszám 

Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő a szerződő partnerével való kapcsolattartás érdekében kezeli az Érintettek adatait Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Az Adatok forrása: az Érintett, vagy az Alapítvány partnere, a szerződő fél

Adatkezelés ideje: az adatkezelés céljához szükséges idő, amely esetenként a szerződéses jogviszony fennállásával egyezik, illetve az esetleges igényérvényesítésre irányadó határidő – a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (elévülési idő), valamint a számviteli jogszabályok által meghatározott időtartam (személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év).

 • Érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos adatkezelés

A GDPR alapján az Érintettet személyes adatai kezelésével kapcsolatban bizonyos jogok illetik meg. E jogok részletes leírását a Tájékoztató részletesen tartalmazza. Az érintetti joggyakorlásról az Adatkezelő nyilvántartást vezet.

Az Érintettek köre: aki az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatban az Adatkezelőhöz fordul.

Az adatkezelés célja: a GDPR szerinti elszámoltathatóság elvének biztosítása, az Érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megillető jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartás vezetése és a joggyakorlással kapcsolatos dokumentumok megőrzése, annak nyilvántartása, hogy az Érintett hányadik alkalommal élt érintetti jogával.

A kezelt adatok köre: a kérelmező személyazonosító adatai, az Érintett kérelmének tartalma, az Érintetti joggyakorlásról vezetett nyilvántartás tartalma (az Érintett, mint jogot érvényesítő személy neve, a kérelem beérkezésének módja és időpontja, kérelem tárgya, az Érintett jogának érvényesítését korlátozó vagy megtagadó intézkedés megtételének időpontja, módja, valamint jogi és ténybeli indokai, az érintett joga biztosításának ténye, az érintett kérelme teljesítésének dátuma)

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy igazolni tudja azt, hogy az érintetti kérelmekkel kapcsolatban mikor, milyen intézkedéseket tett és ezzel megfelelt a GDPR rendelkezéseinek. Az Adatkezelő külön nyilvántartás vezetésével tudja a megfelelőséget igazolni tekintettel a lehetséges nagyszámú megkeresésekre.

Az Adatok forrása: az Érintett

Adatkezelés ideje: eltérő hatósági iránymutatás hiányában 3 év elteltével felülvizsgálandó

8. Adattovábbítás, az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók

Az adatok megismerésére az Adatkezelő munkatársai, közreműködői – kizárólag munkakörük ellátásához szükséges mértékben, titoktartási kötelezettség mellett – jogosultak.  

Az Adatkezelő főként saját munkatársai segítségével végzi el az adatkezelési műveleteket. Kiszervezett feladatok, illetve egyéb együttműködés esetén az Adatkezelő adatot továbbít partnerek (más adatkezelők vagy adatfeldolgozók) részére. 

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az adattovábbítás során is megvalósuljanak az adatkezelés jogszabályi feltételei (cél, jogalap), illetve az adattovábbítás ne járjon az Érintett jogainak sérelmével. 

Az Adatfeldolgozókról az alábbi táblázatban talál részletes tájékoztatást:

Ellátott tevékenység Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó elérhetősége
Futárszolgálat Gyüjtőszállítás.hu Futárszolgálat Kft.  2013 Pomáz, Sólyom utca 10.

 

Az Adatkezelő nem továbbít adatot harmadik országba. 

 • Adatvédelmi incidensek kezelése

Az Alapítvány mindent megtesz az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében. Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

10. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Alapítvány felhívja az Érintettek figyelmét, hogy panasz vagy észrevétel esetén mindenekelőtt célszerű az Alapítványhoz, mint Adatkezelőhöz fordulnia a jelen Tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén, postai úton vagy elektronikus levélben. Az Adatkezelő a honlapján elérhetővé teszi a Mellékletben található „Érintetti kérelem minta” elnevezésű dokumentumot, hogy lehetőség szerint az érintetti kérelem annak kitöltésével, abban a formában érkezzen az Adatkezelőhöz.

Amennyiben az Érintett nem írásban fordul az Adatkezelőhöz, az Adatkezelő munkatársa részére meg kell adnia a nevét és a telefonszámát az azonosításhoz és ezt követően előadja az érintetti kérelmét. Ebben az esetben a munkatárs jegyzőkönyvet tölt ki az érintetti kérelemről. 

Az Érintett az alábbiak szerint jogosult érintetti jogaival élni:

Jogalap: Hozzájárulás Szerződés teljesítése Jogi kötelezettség Jogos érdek
tájékoztatás kérése 🗹 🗹 🗹 🗹
kijavítás kérése 🗹 🗹 🗹 🗹
korlátozás 🗹 🗹 🗹 🗹
törlés 🗹 🗹 🗹
tiltakozás 🗹
adathordozhatóság 🗹
hozzájárulás visszavonása 🗹
panasztételi jog 🗹 🗹 🗹 🗹
jogorvoslati jog 🗹 🗹 🗹 🗹

 

Az Érintett jogai:

 1. a) Tájékoztatás/ hozzáférési jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Alapítványtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, adatok kategóriáiról, címzettekről, tárolás időtartamáról, jogairól, az adatok forrásáról tájékoztatást kapjon. 

Az Alapítvány az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Alapítvány az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

 1. b) Helyesbítés és törlés 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. c) Törlés/elfeledtetés 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha megszűnt az adatkezelési cél, az Érintett visszavonta az adatkezeléshez való hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

 1. d) Az adat kezelésének korlátozása

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Alapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Alapítvány jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az Alapítvány minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről, elfeledtetésről, vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

 1. e) Az adathordozhatósághoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Alapítvány, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. A jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 1. f) Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Alapítvány a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A fentiek alól kivételt képez az az eset, ha a döntés:

– az Érintett és az Alapítvány közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; – meghozatalát az Alapítványra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

– az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 1. g) A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha személyes adatainak kezelésére az Érintett hozzájárulása alapján kerül sor, annak visszavonására az Érintett bármikor jogosult. A hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelés megszüntetésre kerül, személyes adatai törlésével, feltéve, hogy személyes adatai kezelésének nincs más jogalapja. A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti az azt megelőzően hozzájárulása alapján folytatott adatkezelés jogszerűségét.

11. Eljárás az Érintett igénye esetén:

Az Érintett a fentiek szerinti igényével vagy egyéb, személyes adatait érintő kérdésével vagy kérésével az Alapítvány képviselőjéhez fordulhat, a jelen Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségek bármelyikén. 

Az Alapítvány az írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül köteles a kérelmet elbírálni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, illetve a folyamatban lévő kérelmek számát, az Alapítvány a kérelem elbírálásának határidejét meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás tényéről, illetve okairól az Érintettet előzetesen tájékoztatni kell. 

Amennyiben az Érintett kérelme megalapozott, az Alapítvány a kért intézkedést az eljárási határidőn belül végrehajtja, és a végrehajtás megtörténtével kapcsolatosan írásbeli tájékoztatást ad az Érintett részére. 

Ha az Érintett az Alapítvány döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Alapítvány a vonatkozó fenti eljárási határidőt elmulasztja, úgy az Érintett a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

12. Felügyeleti hatóság és bírósághoz fordulás joga

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 • Honlap: http://naih.hu/
 • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
 • Telefon: +36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait. Az Alapítvánnyal, mint magyar Adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per. 

Az Érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: 

http://birosag.hu/torvenyszekek. 

Amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható. 

13. Egyéb rendelkezések

Az Alapítvány fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsa.

A jelen Tájékoztató további rendelkezésig hatályos vagy visszavonásig. 

Kelt: Budapest, 2022. december 15.

Könnycsepp Nélkül a Beteg Gyermekekért Alapítvány

14. Mellékletek

Érintetti kérelem minta

Érintetti megkeresésekkel összefüggő szabályzat